Permís retribuït per votar i tasques relacionades amb les eleccions


Les eleccions del 21 de desembre són un dijous, un dia feiner.
Això és el que diu la llei sobre el permís laboral per anar a votar.
 

Qui té dret a permís?

Tots els treballadors i treballadores que tinguin una jornada laboral que coincideixi almenys en dues hores amb l'horari de la votació, que és de 9 del matí a 8 del vespre,

Permís laboral retribuït per anar a votar: quins n’hi ha?

Depèn del nombre d'hores que coincideixin la jornada laboral i l'horari de votació.

  • Si coincideixen entre dues i quatre hores: permís de 2 hores.
  • Si coincideixen  sis o més hores:  permís de 4 hores.
  • Si coincideixen un màxim de 2 hores: no hi ha dret a permís retribuït

Què passa amb els treballadors i treballadores a temps parcial?

En aquest cas, la durada del permís es reduirà de forma proporcional a la jornada de treball.

I amb el torn de nit?

Per poder gaudir del permís, la jornada laboral ha de coincidir almenys dues hores amb l'horari de votació. Sí que tenen dret a canviar el torn per poder descansar abans de la votació.

Qui decideix com es distribueixen els permisos per sortir a votar?

Les empreses s'encarreguen de repartir-los.
L’empresa també té dret a demanar un justificant als treballadors i treballadores que acrediti que han exercit  el dret a sufragi en l'estona de permís. És un imprès firmat pel president o presidenta de la mesa electoral.

Permisos laborals per a tasques relacionades amb la jornada electoral: quins n’hi ha?

 

Quin permís tenen les persones cridades a ser membres de la mesa electoral?

En cas d'haver d'anar a una mesa, si per a la persona escollida és un dia laborable el permís retribuIt és per a tota la jornada i té dret a percebre una dieta que paga la Junta Electoral. A més, l'endemà del dia de les eleccions té dret a una reducció de la jornada de cinc hores.
Els suplents tenen permís retribuït per presentar-se al col·legi electoral i comprovar si s'hi han de quedar.

Quin permís tenen els interventors i les interventores?

En cas d’actuar com a interventor o interventora, el permís és retribuït per a tota la jornada, en cas que per a la persona escollida sigui un dia laborable. A més, té dret a una reducció de la jornada laboral de cinc hores l'endemà del dia de les eleccions.

Quin permís tenen els apoderats i les apoderades?

Els treballadors i les treballadores que acreditin la seva condició d’apoderat o apoderada tenen dret a un permís retribuït per a tota la jornada.

Fitxers adjunts: