Instruccions Internes de Contractació

Les presents Instruccions de Contractació tenen com a finalitat la regulació dels procediments de contractació del PSC amb l'objectiu de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, respectant, en tot cas, l'autonomia de la voluntat i, quan sigui procedent, la confidencialitat.

 
Instruccions Internes de Contractació (CAT)
Instrucciones Internas de Contratación (ES)