Esborrany - Aportacions al programa socialista

SOLUCIONS JUSTES I ACORDADES

ESBORRANY PROGRAMA ELECTORAL DEL PSC PER A LES ELECCIONS CATALANES DEL 27 DE SETEMBRE DE 2015

Fer créixer l’economia, repartir la riquesa, crear ocupació

Creixement econòmic i treball digne: una equació amb un resultat més just

 • Recuperar els nivells d’ocupació d’abans de la crisi serà la nostra prioritat, orientant totes les decisions a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Promourem un creixement equilibrat, sostenible i inclusiu, lliure d’explotació i de qualsevol discriminació.
 • Mobilitzarem els recursos per a què totes les persones visquin amb dignitat, seguretat i autonomia a través d’una fiscalitat justa i equitativa que asseguri la suficiència financera dels serveis públics.
 • Recuperarem el diàleg social estable i rellevant en l’actuació pública, així com i els pactes entre govern, sindicats i empresariat.

Una fiscalitat catalana progressista

 • Modificarem l’impost de successions i donacions per recaptar més ingressos, derogant les reformes que CiU va aprovar primer amb el PP i després amb ERC.
 • Modificarem l’impost de patrimoni per assolir un nivell d’ingressos similars als existents l’any 2010, eliminant beneficis fiscals.
 • Estudiarem una nova proposta de fiscalitat en tots els camps de l’energia: producció, distribució i fiscalitat ambiental.
 • Crearem una oficina neutral dels pressupostos, adscrita al Parlament de Catalunya, per avaluar l’impacte econòmic, social, ecològic i de gènere de cada proposta legislativa.

Una nova política fiscal en ingressos i despeses per garantir la cohesió social

Per assolir que la redistribució de la riquesa esdevingui el motor de la modernització, de l’increment de la productivitat, del creixement econòmic sostenible i de la generació d’ocupació, impulsarem:

 • Una reforma fiscal que signifiqui un canvi en el sistema impositiu, que ens permeti incrementar la recaptació sense incrementar els impostos a les rendes mitjanes i els treballadors i que es fonamenti en:
  • La lluita contra el frau i l’elusió fiscal, amb més recursos de l’Agència Tributària per portar a terme aquesta tasca amb èxit.
  • La millora de la consciència fiscal, fent pública la llista dels defraudadors i no aprovant amnisties fiscals.
  • La lluita contra els paradisos fiscals, en l’àmbit internacional, així com gravant el desplaçament geogràfic de beneficis que porten a terme algunes companyies multinacionals.
  • La reforma de l’Impost sobre la Renda, fent-lo més progressiu, incorporant la capacitat de riquesa i eliminant deduccions regressives.
  • Un major control i regulació de les SICAV.
  • Una contribució més justa del sector financer, gravant l’excés de salaris variables i els beneficis extraordinaris per absència de l’IVA, així com impulsant l’Impost sobre Transaccions Financeres (ITF).
  • Una reforma fiscal verda, com a estratègia per fomentar l’eficiència energètica i la reducció de gasos d’efecte hivernacle.
  • La rebaixa de l’IVA per a la cultura i mantenint l’IVA super-reduït per als béns de primera necessitat.
 • Una reordenació i una major eficàcia de la despesa pública. encaminada a reduir les desigualtats i incrementar el creixement potencial de la nostra economia són els nostres principals objectius. Per assolir-los, cal portar a terme una reordenació de les prioritats de la despesa pública, per garantir:
  • La provisió dels serveis públics essencials, com la sanitat, l’educació i l’atenció social.
  • L’increment de les potencialitats de creixement de la nostra economia, la qual cosa passa per una clara aposta per la formació, la recerca i la innovació.
 • Un creixement econòmic de major qualitat i que redueixi les desigualtats existents.

D’altra banda, és imprescindible portar a terme una avaluació de les polítiques públiques, garantir-ne la màxima eficiència, incrementant la transparència i adoptant les millors pràctiques. Per això crearem un òrgan d’avaluació de les polítiques públiques.

En definitiva, els i les socialistes no volem un Estat gran, sinó un Estat fort i àgil, adaptat als reptes del segle XXI

Competir per capacitats i producció de valor afegit, no per salaris baixos

 • Impulsarem la derogació de la reforma laboral del PP i aprovarem un Nou Estatut dels Treballadors com a carta de drets laborals que reequilibri la relació entre ambdues parts.
 • Restablirem la fortalesa de la negociació col·lectiva com a mecanisme de distribució de la riquesa que es genera i millora de l’organització de l’empresa.
 • Potenciarem el principi de la causalitat en la contractació i simplificarem els models administratius dels contractes.
 • Acabarem amb la figura dels falsos autònoms i les beques que encobreixen contractes de treball.
 • Proposem un increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins a un 60% de la remuneració mitjana, acabar amb la devaluació i la desigualtat salarial.
 • Reforçarem la Inspecció Laboral com a garant del compliment de les condicions laborals i per combatre l’explotació laboral i l’economia submergida.
 • Reforçarem el Servei d’Ocupació per tal que esdevingui el servei integral que treballadors i empreses necessiten i que col·labori amb el món local i agents socioeconòmics.

Treball per a tothom

 • Farem un Pla de Xoc contra l’atur per als joves, majors de 45 anys i aturats de llarga durada.
 • Situarem la persona en el centre i mitjançant un acord social, reformularem el treball protegit i el treball amb suport per garantir el dret al treball a les persones amb discapacitat i les que tenen més dificultats d’inserció laboral.
 • Impulsarem una Llei d’Usos del Temps i Horaris per fer compatible treball, família i temps personal.
 • Protegirem la maternitat i la paternitat, desenvolupant les fórmules i els incentius necessaris per fer compatible la creació de famílies i el desenvolupament professional. Defensem la progressiva expansió de les baixes maternals i paternals.
 • Lluitarem per l’eradicació de la bretxa salarial entre homes i dones: a igual dedicació i responsabilitat, igual salari.
 • Concretarem un pla públic d’acreditació professional per a totes les persones desocupades i amb contractes temporals al llarg de la legislatura, fent seguiment i avaluació anual.
 • Garantirem con un dret efectiu l’acompanyament individualitzat a cada persona desocupada en la prestació dels serveis ocupacionals. Apostem per un fons europeu de prestacions d’atur compartit.

Garantir els drets dels consumidors, lluitar contra els abusos

 • Defensarem reformes en els mercats de béns i serveis, intensificant les polítiques de defensa de la competència en benefici i protecció dels consumidors i les consumidores.
 • Actuarem contra la vulneració de les condicions laborals, socials, i mediambientals, que suposa una competència deslleial.
 • Promourem el consum responsable.
 • Desenvolupament de la Llei del Codi de Consum, ampliant el coneixement dels drets dels consumidors.
 • Vetllarem per tal que les empreses promoguin la RSC al llarg de tota la seva cadena de valor.
 • Preservarem els establiments emblemàtics del nostre territori com a element de referència sociocultural del país.

Eliminant obstacles al treball autònom

 • Reforçarem la xarxa Inicia i mirarem d’ampliar la xarxa d’inversors privats i business angels.
 • Donarem suport a l’emprenedoria i a la promoció del talent femení.
 • Crearem línies de suport per atraure i facilitar la implantació d’emprenedors en espais com els parcs científics i tecnològics.

Per una economia social i solidària

 • Impulsarem una Llei de Bases de l‘Economia Social i Solidària per promoure el sector i donar-li visibilitat.
 • Crearem un centre per a l’anàlisi de l’economia col·laborativa, vetllant per la seva promoció i regulació.
 • Atorgarem un paper central a l’economia social en polítiques de promoció econòmica local.
 • Promourem la contractació pública responsable, impulsant clàusules socials i exigint que compleixin amb l’obligació legal d'incorporar persones amb discapacitat a les seves plantilles.
 • Garantiren la presència de les Empreses d’Inserció i els CET’s en la gestió de serveis i/o el subministrament de productes.
 • Garantirem el reconeixement institucional i representatiu del sector.
 • Enfortirem la banca ètica, la banca cooperativa, i altres instruments específics de l’economia social.
 • Fomentarem l’economia en el Km 0, afavorint la producció i el consum de proximitat i fent que la ciutadania conegui l’abastament de l’oferta.

La indústria, prioritat de país

 • Defensem una nova política industrial basada en:
  • Centres d’excel·lència de formació professional concertats amb els agents econòmics socials.
  • Vehicles d’inversió i de capital risc i d’instruments público‐privats de desenvolupament de noves activitats industrials al voltant de l’R+D+i.
  • Noves polítiques d’atracció d’inversions i de talent.
  • Polítiques que permetin anticipar tendències i prevenir processos de transformació i de desindustrialització.
  • Polítiques de promoció exterior de la realitat industrial de Catalunya; d’acompanyament dels processos d’internacionalització i dimensionament de les empreses.
 • Dotarem la nova política industrial de més i de nous instruments, incorporant les conclusions del Pacte Més Indústria a l’actuació del Govern.
 • Crearem una línia de suport als Nuclis Tecnològics amb 100M€ al llarg de 4 anys.
 • Democratitzarem l’emprenedoria mitjançant ajudes a incubadores d’empreses.
 • Constituirem un Fons de Transferència de Tecnologia que impulsi de manera activa els avenços en matèria de R+D de les universitats catalanes i dels Centres Tecnològics al teixit empresarial català.
 • Promourem que el sistema de recerca català impulsi un banc d’idees creatives.
 • Apostarem per assolir que tots els polígons de Catalunya tinguin accés a la Xarxa a 100Mbps mínim.

Un impuls decisiu als projectes de recerca i innovació

 • Garantirem que els pressupostos per al període 2016‐2020, com a mínim siguin suficients per complir l’objectiu global (públic + privat) de despesa en R+D del 2% del PIB.
 • Apostarem per plataformes d’innovació i polítiques proactives per generar ecosistemes locals d’innovació.
 • Concentrarem els esforços pressupostaris en projectes d’alt impacte tecnològic i que agrupin grans empreses, PIMES, universitats, centres de recerca i centres tecnològics.
 • Promourem la fabricació de proximitat: la impressió 3D, la universalització del disseny, la producció personalitzada en proximitat.

El sector agroalimentari, motor econòmic

 • Activarem un Pla de Xoc per fer front a la crisi del sector agrari i pesquer, en la línia del de març de 2010.
 • Abonarem els deutes pendents amb el sector, establint un calendari de pagament.
 • Potenciarem els productes de proximitat, millorarem l'etiquetatge i promourem el turisme rural, així com una aposta decidida per la internacionalització.
 • Defensarem una adequada aplicació de la PAC i Política Pesquera Europea que atengui els interessos dels pagesos i pescadors catalans.
 • Fomentarem la cooperació a l'hora d'emprendre iniciatives noves al sector.
 • Exigirem al govern espanyol que reprengui l'aplicació de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, amb la finalitat de millorar l'economia de les zones rurals.
 • Treballarem per garantir un preu just de venda als productors.
 • Fomentarem l’exercici de la titularitat compartida de les explotacions agràries per reconèixer plenament els drets de les dones en el sector agrari.
 • Apostarem per més inversió en infraestructures (regadius i camins rurals) i serveis públics per evitar la despoblació.
 • Afavorirem una pesca sostenible, responsable i rendible.
 • Incentivarem que els joves se sentin atrets per romandre al món rural: formació, plataformes de comerç electrònic, foment de la indústria, més innovació, recerca i transferència tecnològica.

Turisme regulat i de qualitat

 • Establirem un Pacte Turístic que millori la competitivitat del sector, conjuntament amb les forces empresarials i les laborals, apostant pel turisme de qualitat.
 • Fomentarem el turisme cultural a Catalunya.
 • Transferirem a les ciutats tots els ingressos derivats de la taxa turística i dotarem la ciutat de Barcelona de la capacitat normativa per fixar el seu impost turístic.
 • Defensem la regulació de manera estricta dels apartaments turístics.

La lluita contra el canvi climàtic, un deure moral

 • Farem una Llei de Canvi Climàtic i Energia per iniciar una transició energètica a Catalunya, centrat en l’objectiu de passar a les energies renovables i descarbonitzar l’economia per a l’ any 2050, marcant objectius per al 2025, 2030 i 2040. Dins d’aquesta llei:
  • Potenciarem el paper de l’Institut Català de Finances com a eina pública d’inversió verda.
  • Crearem una Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
  • Promourem iniciatives de generació distribuïda i donarem suport a les xarxes tancades (smart grids).
  • Potenciarem l’autoproducció energètica i donarem suport al cooperativisme en aquest sector.
  • Promourem auditories energètiques en grans empreses i en les administracions públiques.
  • Impulsarem un programa de rehabilitació i eficiència energètica d’edificis i habitatges, amb el doble objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i de generar llocs de treball.
  • Crearem un Fons per a l’impuls de l’eficiència energètica, per renovar 400 edificis públics de la Generalitat amb programes d’estalvi i eficiència energètica i per disposar de 40MW en potència fotovoltaica als teulats, obert a la col·laboració i participació dels municipis catalans.
  • Donarem suport a la comercialització de productes d’alta eficiència energètica i baix consum en els equipaments domèstics i promourem que sigui identificable en tots els productes el grau d’eficiència energètica que tenen.
 • Farem de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic una prioritat de govern i un dels nous grans motors econòmics del país i generadors de llocs de treball.
 • Incorporarem la sostenibilitat com a un dels vectors principals del nostre model de creixement econòmic.
 • Impedirem la privatització dels recursos naturals i assegurarem els equilibris del medi natural i el seu aprofitament econòmic.
 • Tornarem a fer de les polítiques de transport col·lectiu una política social i de cohesió territorial i de protecció mediambiental.

La transició energètica

 • Elevarem la política energètica al màxim nivell estratègic del Govern i treballarem per fer de l’ energia un dret universal.
 • Impulsarem la competència solvent en el mercat elèctric mitjançant totes les fórmules disponibles (informació, impuls a les cooperatives, etc.).
 • Ampliarem els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris d’estalvi i eficiència energètica.
 • Rebutgem l’energia nuclear com a solució a llarg termini. Demanarem el tancament dels reactors d’Ascó i Vandellòs al final del seu cicle operacional.
 • Redinamitzarem el programa de creació de Zones de Desenvolupament Prioritari d’energia eòlica.

L’aigua, dret fonamental

 • Anul·larem el procediment de privatització d’Aigües Ter‐Llobregat que va en contra del sistema de gestió del cicle de l’aigua i en contra dels interessos de la ciutadania i els ens locals.
 • Rebutgem la utilització del cànon de l’aigua per suplir necessitats financeres de la Generalitat.
 • Impulsarem un debat racional sobre la gestió dels recursos hídrics a Catalunya amb l’objectiu d’assolir un Pacte Nacional sobre l’Aigua.

Cap a un nou model de residus

 • Apostem per la reducció de residus mitjançant la prevenció i la introducció de noves tecnologies que incrementin el reciclatge.
 • Prioritzarem noves infraestructures de tractament i valorització.
 • Farem una aposta exhaustiva pel sector, incloent tots els subsectors i tecnologies, generant el màxim de llocs de treball (que són no deslocalitzables) en l’entorn on es troba.

Transport sostenible a l’abast de tothom

 • Promourem un nou acord entre tots els actors del sector per garantir el finançament del transport públic i tornar a baixar els preus dels títols de transport per als usuaris i usuàries habituals.
 • Durem a terme una aposta progressiva i continuada pels serveis ferroviaris. Demanarem els traspassos dels actius estatals que serveixen per prestar els serveis de regionals i rodalies i més recursos a l’Estat per a les Obligacions de Servei Públic; exigint el compliment de les inversions compromeses en infraestructura ferroviària.
 • Revertirem la política d’increment exagerat de preus dels peatges, a què ens ha dut CiU.
 • Obrirem una negociació amb les empreses operadores de vies de peatge per aprovar un model d’estructura de tarifes que afavoreixi la mobilitat sostenible i la competitivitat del país, a càrrec de les concessionàries.
 • Introduirem nous elements de gestió que impliquin l’aplicació d’un peatge tou en aquells trams d’autopistes en què no hi ha alternativa gratuïta (cas de l’AP2 entre Montblanc i Lleida, l’AP7 a Girona, etc.

Protegint e l’entorn natural

 • Finalitzarem el mapa de Parcs Naturals del país.
 • Posarem en marxa un ambiciós Pla d’Usos dels boscos catalans que, per una banda afavoreixi uns boscos més sans i potents i per l’altra, puguin tenir usos ramaders i d’aprofitament de la biomassa.
 • Aprovarem una nova Llei de la Biodiversitat i Patrimoni Natural.

Construir infraestructures, construir país

 • Apostem perquè les grans infraestructures estiguin al servei de l’interès general i el desenvolupament de l’economia del país i reemprendrem l’exigència (oblidada pel Govern de CIU i els seus aliats) de la posició determinant de la Generalitat en el control d’aquests infraestructures.
 • Reclamarem al nou govern d’Espanya un acord de priorització i calendarització d’inversions amb l’Estat que asseguri uns escenaris de finançament de les inversions principals a Catalunya com el Corredor Mediterrani, els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona i la Línia 9 del Metro, entre d’altres.

Una Agenda per la igualtat

RESCAT CIUTADÀ

Farem que l’Estat del Benestar respongui a les actuals necessitats

 • Estem convençuts que per garantir el progrés socioeconòmic i polític del nostre país cal un sistema de protecció social que corregeixi les fractures socials, garanteixi la igualtat d’oportunitats i contribueixi al creixement just.
 • Farem les reformes estratègiques necessàries per garantir els serveis públics i els drets de ciutadania amb quatre criteris: que siguin serveis per a tothom, que estiguin orientats a la prevenció i eliminació de les causes de desigualtat més que a l’actuació reactiva, que ens ajudin a sortir de la crisi i que siguin sostenibles generacionalment.
 • Promourem, a partir del diàleg i el treball en xarxa amb el món local, agents socials i entitats, una Agenda per la Igualtat amb mesures per a la inclusió social i contra les discriminacions de qualsevol tipus.

Recuperant el treball als barris

 • Reimpulsarem la Llei de Barris, per lluitar contra la segregació urbana i el creixement de la desigualtat.
 • Impulsarem plans locals de promoció de l’ocupació, que donin prioritat a les ocupacions estructurals.
 • Promourem l’economia social i solidària i el treball comunitari amb les entitats de cada barri.
 • Convocarem els plans educatius d’entorn i el programa Salut als Barris.

Cap família sense un ingrés

 • Aprovarem una llei que garanteixi la Renda Garantida de Ciutadania, les prestacions econòmiques i els itineraris. d’inclusió sociolaborals per a les persones que no disposen de mitjans de subsistència propis.
 • Tirarem endavant el Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya amb les estratègies globals d’inclusió activa amb mesures orientades a l’ocupació, els serveis públics i els ingressos mínims.
 • Promourem un Fons Extraordinari d’Emergència contra l’Augment de les Desigualtats i la Pobresa amb la participació de l’Administració General de l’Estat, la Generalitat i els ens locals.

Pobresa infantil zero

 • Desplegarem el Pacte per a la Infància i la Llei dels Drets de la Infància i l’Adolescència.
 • Garantirem, a través de la Renda Garantida de Ciutadania, uns ingressos mensuals per als infants en risc d’exclusió a través d’ajuts específics als menors, així com l’accés directe als ajuts de suport educatiu dins i fora de l’aula i del calendari lectiu.
 • Garantirem l’habitatge a totes les famílies sense recursos i amb infants.
 • Convertirem les beques menjador en un dret, cobrint fins al 100% del cost del menjador escolar en els casos necessaris.

Cap família sense llar, cap llar sense família

 • Recuperarem la possibilitat d’expropiar l’usdefruit temporal d’habitatges per al seu ús com a habitatge social previst a la Llei d’Habitatge que el Govern de CiU va derogar.
 • Ampliarem el parc públic d’habitatges, prioritzant polítiques de lloguer.
 • Incrementarem les ajudes a famílies que no poden pagar el lloguer.
 • Pactarem amb les entitats financeres una moratòria en els desnonaments, condicionat a les condicions familiars (fills, gent gran dependent a càrrec, etc.).
 • Ajudarem les entitats que lluiten activament contra els desnonaments.
 • Garantirem la participació directa dels ajuntaments en l’adjudicació d’habitatge de lloguer social a les persones afectades i especialment a les famílies desnonades.
 • Exigirem que les entitats rescatades amb diners públics i SAREB destinin una part important dels pisos que tenen en propietat a lloguer assequible.

Eliminant càrregues excessives de deute

 • Crearem un fons per ajudar a reestructurar les hipoteques a Catalunya.
 • Articularem una llei de “segona oportunitat” per impedir el sobreendeutament de les famílies i els petits empresaris i autònoms.
 • Recolzarem la regulació de la dació en pagament com a solució per evitar una càrrega financera de per vida sense res a canvi.

Contra la pobresa energètica, subministraments bàsics garantits

 • Decretarem cap tall de subministraments bàsics per manca de renda.
 • Crearem un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses i un nou model de bo social per garantir el dret a l’accés a l’aigua, electricitat i gas de les persones en situació de vulnerabilitat.

DEFENSAR ELS SERVEIS PUBLICS, ATURAR LA MERCANTILITZACIÓ DE DRETS

SALUT

Garantia d’un sistema sanitari públic universal, de qualitat i equitatiu

 • Considerem que la salut és un valor social de primer ordre que cal preservar i impulsar per aconseguir una societat més justa i amb més igualtat social.
 • Defensem per a Catalunya un Sistema Nacional de Salut de finançament públic amb garantia d’accés universal i basat en l’equitat personal i territorial.
 • Garantirem una assignació per càpita que recuperarà els valors de 2009, 1.300€ per càpita al final de la legislatura.
 • Blindarem el paper de l’Institut Català de la Salut (ICS) com a proveïdor públic preferent de serveis de salut.
 • Reclamarem al Govern de l’Estat el traspàs del patrimoni de la Seguretat Social de tots els centres de l’ICS, elaborant un pla d’inversions de modernització de les instal·lacions i tecnologia.
 • Recuperarem i enfortirem la governança del sistema de salut per incrementar la transparència en la gestió i en els controls.

No a la privatització i mercantilització de la sanitat pública

 • No permetrem la convocatòria de més concursos per gestionar àrees bàsiques de salut. Quan s’acabin els contractes vigents, tota l’atenció primària serà de titularitat pública. . Garantirem la continuïtat en la prestació dels serveis i el llocs de treball.
 • Considerarem tots els proveïdors de serveis públics de salut -actualment finançats majoritàriament pel Govern- com a centres públics a efectes de control, transparència i planificació. El Servei Català de la Salut exercirà el paper de rector del sistema.
 • Impulsarem que els centres de salut i hospitals del SISCAT només podran realitzar per al sector privat aquelles activitats sanitàries que no estiguin incloses a la cartera de serveis obligatoris dictada pel Govern de la Generalitat, exceptuant les resultants d’accidents.

Un pla de xoc per garantir l’accessibilitat a la sanitat

 • Aprovarem un Pla de Xoc de temps màxims garantits per assegurar la qualitat i l’equitat en tots els serveis sanitaris.
 • Reclamarem al Govern de l’Estat que recuperi el model de Sistema Nacional de Salut d’atenció sanitària d’accés universal.
 • Garantirem a la ciutadania l’accés a tota la informació sobre la seva salut, de manera clara i entenedora.

Gestió pública, transparent, eficient, i propera

 • Impulsarem una nova Llei de Salut de Catalunya que inclourà els següents elements:
  • Transparència en la gestió de recursos públics.
  • Limitar les empreses privades no sanitàries a línies de serveis no sanitaris ( neteja, seguretat, construcció).
  • La desburocratització dels centres.
  • Simplificació de l’administració sanitària, eliminant duplicitats.
  • Participació a diferents nivells de la ciutadania, usuaris i del voluntariat.
  • Participació dels professionals en la gestió dels centres.
  • Codis ètics per als gestors i professionals i una normativa sobre incompatibilitats d’alts càrrecs durant i al final del seu mandat.
 • Prioritzarem en el model d’atenció el principi de subsidiarietat.
 • Constituirem un grup de provisió pública amb l'ICS, consorcis i empreses públiques per aconseguir la màxima eficiència en la provisió de serveis.
 • Assegurarem la participació dels Ajuntaments en la governança de les institucions provisores de serveis de salut.
 • Impulsarem la integració dels voluntaris i voluntàries en els centres de salut i hospitals, col·laborant en el procés assistencial.

Un nou model d’atenció sanitària

 • Promourem una atenció a la salut més accessible i propera, integrant totes les línies assistencials i facilitant la continuïtat de l’atenció.
 • Enfortirem la capacitat resolutiva de l’atenció primària.
 • Adequarem l’oferta d’atenció sanitària i social a les necessitats de les persones, a través de la integració de serveis, en especial pel que fa a l’atenció a la dependència.
 • Renovarem la cartera de serveis, seguint la visió de l’OMS del procés per a cada un dels perfils més comuns.

Un major control democràtic del salut

 • Definirem tres nivells de participació ciutadana:
  • Com a ciutadans i ciutadanes : crearem el Consell General de Participació en Salut, donant una àmplia representació als agents socials i cívics de la ciutadania.
  • Com a pacients: potenciarem els pacients experts en tots els àmbits possibles, sobretot en l’abordatge de les malalties cròniques.
  • Com a col·lectiu d’afectats: s’establiran convenis de col·laboració entre les associacions de malats i el Departament.

Farmàcia universal de qualitat

 • Apostem per aconseguir la màxima contribució dels medicaments a la millora de salut, garantint el finançament als medicament innovadors.
 • Desenvoluparem polítiques basades en la qualitat, la racionalització de prescripcions i el seu seguiment eficient.
 • Reforçarem el paper de les oficines de farmàcia com a agents de salut i porta d’entrada al sistema sanitari.
 • Farem una avaluació crítica del valor real dels nous medicaments respecte de les alternatives fora de patent.
 • Impulsarem un consens en la selecció de medicaments entre les diferents línies assistencials.
 • Universalitzarem la recepta electrònica a tot el sistema sanitari.

Professionals: el pilar fonamental de la sanitat publica

 • Enfortirem el protagonisme dels professionals sanitaris i garantirem la recuperació de les seves condicions laborals i salarials.
 • Impulsarem una nova planificació per als centres de salut i hospitals que eviti la precarietat contractual i les jornades de 24 hores.
 • Establirem un nou model retributiu per als professionals sanitaris, fixant una proporció màxima d’1 a 10 entre el sou més baix i el sou més alt del sector.
 • Fomentarem l’exclusivitat dels professionals en el sistema nacional de salut de Catalunya i la seva capacitat en la presa de decisions clíniques i de gestió.
 • Assegurarem la formació continuada als professionals i els centres facilitaran l’exercici de la docència per part dels professionals sanitaris.

La salut com a motor econòmic i impulsor de la innovació i recerca

 • Prioritzarem la recerca i la innovació en l’agenda política del Govern.
 • Promourem la diferenciació dels costos i el finançament d’assistència, salut pública, recerca i docència.
 • Apostarem per una perspectiva integral de la recerca, recolzant el seu desenvolupament en àmbits més enllà del biomèdic: infermeria, fisioteràpia, psicologia, teràpia ocupacional, etc.
 • Promourem la innovació en el camp dels nous medicaments, conjuntament amb un acord per al seu finançament que asseguri el seu accés als pacients dins de la sanitat pública.

Una visió integral de la salut

 • Tornarem a potenciar una visió integral i integradora de la salut mental.
 • Restablirem l’Agència de Salut Pública com a instrument essencial per garantir la salut col·lectiva de la ciutadania i introduirem la visió de salut en totes les polítiques.
 • Crearem un Pla i Programa Integral d’Educació alimentària, per fer front al sobrepès i obesitat.

SERVEIS SOCIALS D’ACCÉS UNIVERSAL PER A LA JUSTÍCIA SOCIAL I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ

Serveis socials que prevenen i responen

 • Desenvoluparem la Llei de Serveis Socials, actualitzant la Cartera de Serveis i aprovant tots els instruments de planificació i qualitat a partir de l’avaluació de les necessitats actuals i futures.
 • En el primer any ordenarem el conjunt de polítiques i prestacions orientades a la inclusió social i laboral i crearem un òrgan únic gestor de les prestacions orientades a la inclusió social i laboral.
 • Millorarem l’atenció al ciutadà, innovant en la gestió pública la col·laboració entre professionals i invertint en el desenvolupament de la història social compartida i la definició de la persona professional de referència.

Aliança per la infància

Apostem per una estratègia integral en favor de la infància que contingui el següent:

 • Desenvolupament compromès de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 • Garantia d’accés a l’educació infantil.
 • Ajuts compensatoris i beques per famílies vulnerables en tot el procés educatiu.
 • Escola inclusiva, lleure educatiu i escoles d’educació especial adequades per als nens i nenes amb necessitats educatives especials.
 • Ofensiva contra el fracàs escolar.
 • La participació d’infants i joves.
 • Reforçament de l’autonomia de joves en els sistemes de protecció i justícia juvenil, programes específics d’emancipació.
 • Garantir la qualitat dels serveis de protecció dels menors desemparats.
 • Garantia d’accés en temps, qualitat i intensitat d’atenció i al sistema sanitari i al de salut mental.
 • Equiparació efectiva dels drets de les famílies monoparentals a la resta de famílies.

Millorant l’atenció a les persones amb dependència

 • Adequarem els serveis socials i sanitaris per donar qualitat de vida als anys amb un enfocament comunitari d’atenció a la cronicitat i la dependència que garanteixi una atenció integral i integrada, continuada i acreditada basada en les necessitats de les persones i famílies i pròxima al seu entorn.
 • Acordarem amb les entitats representants dels usuaris, treballadors, professionals i gestors les reformes per garantir el compliment de la llei de Serveis Socials.
 • Recuperarem els diferents nivells de finançament.
 • Pla Especial d’incorporació de la dependència moderada i l’atenció a les persones en llista d’espera, prioritzant de manera immediata les grans dependents per tal que puguin accedir a serveis i prestacions.
 • Restablirem les prestacions econòmiques vinculades per garantir l’accés a les persones que necessiten una residència, especialment a aquelles que estan en situació d’especial vulnerabilitat econòmica.
 • Revertirem les mesures que ha fet el Govern i que han comportat l’augment del copagament dels usuaris.
 • Crearem una plataforma de serveis integrats de proximitat que presti els serveis que necessiten les persones en situació de dependència.

Potenciant l’autonomia de les persones

 • Adaptarem les normatives a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, prevenint i eliminant tot tipus de discriminació cap a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
 • Acordarem amb les entitats un Pla de Suport a les Persones amb Discapacitat i/o trastorn mental fent èmfasi en els drets a l’educació, al treball i la protecció social.
 • Desenvoluparem la llei d’accessibilitat.

Col·laboració i cooperació amb les associacions i entitats socials del tercer sector

 • Promourem l’acord per a una llei de Foment i Suport a l’Associacionisme com a eina de participació ciutadana, així com el Reconeixement i Suport al Voluntariat.
 • Donarem un nou impuls al Pla de Suport del Tercer Sector Social per garantir una major col·laboració i coresponsabilitat.
 • Treballarem per l’estabilitat econòmica de les entitats i elaborarem un Pla de pagaments a les entitats socials i proveïdors de serveis públics de forma que puguin fer la planificació de tresoreria amb garanties.
 • Agilitzarem la tramitació administrativa en la concertació de serveis amb el tercer sector cultural.
 • Incorporarem clàusules socials a la contractació pública.

EDUCACIÓ I FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA

Cap a un model educatiu públic, universal i gratuït

 • Considerem l’escola pública un pilar bàsic de la nostra democràcia i treballarem per la seva màxima extensió.
 • Garantirem que no tornarà a baixar el pressupost destinat a l’educació i que, com a inversió fonamental per al futur, serà prioritària la recuperació de la despesa en aquest àmbit.
 • Desplegarem de forma ambiciosa la Llei d’Educació de Catalunya, amb una planificació de 5 anys i amb els recursos suficients.
  • Retirarem el finançament a les escoles que segreguen per sexes.
  • Restaurem la sisena hora.
 • Treballarem perquè els centres de titularitat pública esdevinguin referents de qualitat i equitat.
 • Recuperarem i actualitzarem el Pacte Nacional per l’Educació.
 • Rebutgem la Llei Wert i treballarem per minimitzar l’impacte regressiu d’aquest text legal.
 • Proposarem un model de l’educació coresponsable a tres nivells:
  • Amb els territoris, firmarem convenis de coresponsabilitat i endegarem plans educatius territorials i zones educatives.
  • Amb les famílies, enfortirem els consells escolars perquè siguin més participatius i decisoris i promourem les AMPAs.
  • Amb els agents educatius, avançarem cap a un lideratge compartit, on es governa l’educació conjuntament amb els centres.

L’educació accessible, garantia de la igualtat d’oportunitats

 • Defensem la progressiva universalització i desplegament de l’educació 0-3 públic, cercant fórmules viables de finançament de les escoles bressol.
 • Convertirem les beques menjador en un dret, cobrint fins al 100% del cost del menjador escolar.
 • Defensarem la igualtat a l’escola, donant suport econòmic a les famílies per assegurar l’accés als materials escolars bàsics, els llibres de text i els serveis de transport.
 • Apostem per una educació integral i complerta, que incorpori els ensenyaments artístics i culturals, l’esport, i els idiomes, amb el trilingüisme com a base.
 • Promourem l’educació en els valors de la igualtat i impulsarem un Pla per a l’educació inclusiva.

Educació, educació, i més educació per una societat digital

 • Garantirem l’accés a Internet de tots aquells infants amb famílies en una situació de risc de pobresa.
 • Incorporarem a la formació primària educació sobre la societat de la informació.
 • Crearem una assignatura sobre la programació.
 • Introduirem un mòdul relatiu a la Societat de la Informació i del Coneixement a l’ESO.
 • Introduirem un mòdul específic sobre l’Economia de la Informació al Batxillerat.

Professorat educatiu, la clau del sistema

 • Establirem una carrera docent i garantirem la formació permanent del professorat.

Un nou model de formació professional

 • Farem una nova llei de Formació Professional amb les següents elements bàsics:
  • Garantir un sistema integral, no discriminadora, i connectada amb empreses i el territori.
  • Acabar amb la separació dels diferents subsistemes de FP.
  • Establir una autoritat única i un referent polític.
 • Eliminarem les taxes de la Formació Professional.
 • Crearem una Oficina de Treball internacional, per acompanyar els joves que emigren i protegir els seus drets.

Universitats accessibles i de qualitat

 • Endegarem una reforma del sistema de governança de les universitats per garantir que funcionin en consonància amb els interessos generals de la societat, respectant la democràcia interna i l’autonomia universitària.
 • Farem un esforç pressupostari progressiu per apropar el finançament de la universitat als nivells dels països de l’OCDE.
 • Facilitarem el fraccionament de la matrícula en 10 mensualitats.
 • Establirem un sistema de beques i altres ajuts que permetin que ningú pugui deixar d’accedir a la universitat per manca de recursos econòmics si té els requisits acadèmics suficients.
 • Revisarem la política de preus i taxes.

Un compromís amb la investigació

 • Apostem per un canvi profund en el model d’investigació on l’èxit es basi en la productivitat científica i no en una sèrie de privilegis adquirits.
 • Fomentarem la recerca base de qualitat com a estratègia de competitivitat econòmica, i destinarem una part variable del finançament en funció dels resultats científics.
 • Ampliarem els ajuts a la recerca per a personal investigador novell i post-doctoral, així com els programes de retenció de talent.
 • Dissenyarem un itinerari de carrera acadèmica que deixi clars els mecanismes d’accés, d’estabilització i de promoció.
 • Eliminarem els contractes dels “falsos associats” i impulsarem una contractació no precaritzadora.
 • Promourem els grups de recerca per dinamitzar la iniciativa investigadora i afavorir la captació de finançament extern.

Enfortint el català a Catalunya, a Espanya i a Europa

 • Defensarem la implantació del plurilingüisme oficial al conjunt d’Espanya.
 • Treballarem perquè la llengua catalana pugui ser utilitzada en totes les institucions de l’Estat i de la UE on encara no és present.
 • Consolidarem el sistema d’immersió lingüística que garanteix un sol model de societat amb igual accés al coneixement.
 • Garantirem que en les polítiques per a l’ocupació per a joves i adults hi hagi formació en competències lingüístiques, especialment en llengua catalana.
 • Impulsarem plans de suport i foment perquè la població adulta pugui adquirir també competències lingüístiques.
 • Garantirem el desplegament de la Llei de l´occità, aranès a l’Aran.

La regeneració institucional i democràtica

DEMOCRÀCIA EXEMPLAR

Una llei electoral per a Catalunya

 • Defensem que Catalunya tingui una llei electoral pròpia amb les característiques següents:
  • Un sistema electoral mixt amb llistes desbloquejades. Això garantirà una major relació entre els representants i la ciutadania i blindarà el principi de què tots els vots comptin per igual.
  • La introducció del vot a partir dels 16, per fer més partícips els i les joves de la societat de la qual formen part.
  • El vot per Internet, garantint el secret de vot i la fiabilitat del recompte.
 • Promourem una modificació de la regulació de les eleccions locals per tal que els ciutadans i les ciutadanes puguin escollir directament el seu alcalde.

Reformant el funcionament de la nostra democràcia

 • Impulsarem la norma entre els càrrecs públics d’una persona, només una retribució.
 • Promourem una llei de primàries obligatòries per regular els processos de selecció de candidats i candidates dels partits. Obligarem els càrrecs públics a fer una declaració de béns, patrimoni i activitats en prendre l’acta i al cessament del càrrec.

Controlar els partits polítics per garantir l’exemplaritat

 • Rebutgem la presència excessiva dels diners privats a la política. Limitarem les donacions de particulars a 1.000 euros l’any.
 • Restringirem la despesa electoral ordinària i en campanya i aplicarem un major control, per considerar qualsevol aportació fora del marc legalment previst un delicte de finançament il·legal de partit.
 • Obligarem a la publicació dels pressupostos dels partits polítics, una llista detallada de les donacions particulars, els informes d’auditoria i fiscalització i la declaració de béns a la web d’una Autoritat Electoral catalana.
 • Regularem els salaris dels càrrecs públics per nivells i d’acord amb uns paràmetres dins d’un ventall de màxims i mínims, segons les diverses Administracions.

Simplificar l’administració pública, protegir el servei públic

 • Impulsarem un Pacte Nacional de Reforma de l’Administració que inclogui els ajuntaments.
 • Impulsarem una llei d’organització de l’administració de la Generalitat per reorganitzar i simplificar l’estructura del sector públic català i prestigiar la funció pública.
 • Simplificarem els procediments administratius, per eliminar càrregues i tràmits que no siguin estrictament imprescindibles.
 • Establirem com a condició per a la renovació de concessions públiques l’anàlisi exhaustiva de la seva eficiència i el seu impacte en l’ocupació. Aprovarem una Llei de la Funció Pública i un Estatut del Directiu Públic que garanteixi la professionalització dels alts càrrecs a les entitats públiques.
 • Posarem en marxa el portal d’exposició pública de normativa en elaboració.
 • Crearem un portal de queixes, comentaris i valoracions en relació als serveis i equipaments públics d’usuari a usuari.

Govern obert, transparència, participació i col·laboració

 • Impulsarem l’ús d’open data i d’open-source software a les institucions.
 • Farem que tots els ciutadans i totes les ciutadanes de tots els municipis puguin realitzar tots els tràmits per via electrònica.
 • Garantirem el dret a l’accés de la informació i facilitarem les eines necessàries.
 • Regularem els lobbies amb la creació d’un registre d’inscripció prèvia d’aquests grups de pressió que serà públic i exigirem als electes i els alts càrrecs de les administracions agendes públiques que puguin ser consultades per la ciutadania.
 • Reformarem el sistema d’elecció dels organismes de control i reguladors com la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau per limitar el pes partidista en la seva composició.
 • Farem de l’Oficina Antifrau un centre d’anàlisi, recerca i observatori de la corrupció pública a Catalunya.
 • Reformularem l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades perquè sigui un organisme independent de l’Administració pública.

Contractació exemplar

 • Prohibirem que l’Administració Pública contracti amb empreses o personal que hagi estat condemnats per casos de corrupció o de finançament il·legal de partits polítics.
 • Reforçarem la transparència de tots els processos de licitació i adjudicació, publicant en temps real tota la documentació a Internet.
 • Reforçarem la claredat i precisió dels requisits i condicions que configuren la demanda pública, i garantirem la màxima claredat possible en els criteris per a la valoració de les ofertes.
 • Restringirem la utilització de procediments extraordinaris com els d’urgència.
 • Garantirem la imparcialitat en els procediments mitjançant la disminució dels òrgans que en l’actualitat gestionen la contractació de les diferents administracions públiques a Catalunya.
 • Establirem un marc legal clar i precís per als procediments d’encomana o delegació de la gestió a particulars dels serveis públics.
 • Publicarem tots els contractes formalitzats, només amb l’excepció d’aquelles parts del contracte que puguin incidir sobre dades confidencials de l’empresa, i elaborarem un registre públic de totes les contractacions públiques.
 • Promourem que el 95% de les subvencions a particulars i entitats es faci en règim de concurrència competitiva, i obligarem a què cada convocatòria de subvencions faci públic un informe d’impacte i d’avaluació.

Millorar els tribunals, millorar la Justícia

 • Eliminarem les taxes judicials fixades per la Generalitat de Catalunya que suposen una doble càrrega injustificada per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
 • Garantirem el suport material i econòmic als jutjats, especialment als jutjats especialitzats, especialment per evitar les dilacions.
 • Millorarem el servei de justícia gratuïta i potenciarem el suport a la Justícia de Pau com a garantia de proximitat.
 • Desplegarem les oficines de justícia i recuperarem la justícia juvenil com a prioritat.
 • Defensem la creació del Consell de Justícia de Catalunya instant la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
 • Farem una política criminal preventiva i farem de la política penitenciària una veritable política social i de rehabilitació.
 • Defensem que s’augmenti el termini per a la prescripció dels delictes de corrupció per acabar amb la impunitat. Caldria incrementar les penes d’inhabilitació per aquests delictes i impossibilitar l’indult.

Seguretat com a factor de llibertat

 • Potenciarem els alcaldes i les alcaldesses i les juntes locals per afavorir la proximitat i una seguretat basada en la prevenció.
 • Reforçarem els valors de convivència a l’espai públic i serem bel·ligerants contra actituds xenòfobes.
 • Activarem la Junta de Seguretat per assegurar una bona coordinació entre els diferents cossos.
 • Enfortirem l’Institut de Seguretat de Catalunya i aproparem més el servei públic del telèfon únic d’emergències al territori.
 • Crearem consells de participació per canalitzar la participació ciutadana en matèria de seguretat.
 • Professionalitzarem més la protecció civil i apostarem per la coordinació operativa de la protecció civil de les emergències.
 • Convocarem places de mossos i bombers, per reforçar aquests cossos.
 • Incorporarem com a fonamental el criteri de gènere en totes aquelles regulacions i gestions que tenen a veure amb la seguretat a l’espai públic.

Garantir els serveis socials des del govern local

 • Crearem un nou marc legislatiu per al govern local, sent prioritari:
  • Garantir la suficiència financera.
  • Recuperar competències per restaurar la capacitat municipal de prestar serveis.
  • Assegurar que la Generalitat compleixi en el pagament d’obligacions financeres als ajuntaments i que la col·laboració econòmica de la Generalitat estigui regulada per contracte programa.
  • Reduir la discrecionalitat en l’adjudicació de contractes.
  • Professionalitzar la gestió publica als ajuntaments de més de 20.000 habitants.
 • Generalitzarem la redacció de les Carteres de Serveis per garantir serveis públics locals de qualitat.
 • Incrementarem progressivament els diners destinats al Fons de Cooperació Local de Catalunya i crearem un nou Fons per a la Inversió Local.
 • Reclamem que es relaxin els criteris sobre l’estabilitat pressupostària per donar més marge als governs locals.
 • Adequarem la legislació vigent als petits municipis, ja sigui amb lleis específiques o incloent articulats concrets a la ja existent.

UN PAÍS AMB MÉS CULTURA I MÉS INCLUSIU

Cultura, element indestriable

 • Rebutgem rotundament la pujada de l’IVA cultural al 21%. Considerem la cultura una prioritat de govern i un dret universal, no un luxe.
 • Incrementarem progressivament els recursos destinats a la cultural al 2% del pressupost global, per fomentar la creativitat i el consum cultural per part de la ciutadania.
 • Assegurarem la conservació del patrimoni històric català cultural , documental, material i immaterial i etnològic.
 • En el marc de la nostra proposta de Pacte Fiscal, aprovarem una Llei de d’incentius i desgravacions per a les inversions i el consum cultural dins de les competències de la Generalitat.
 • Ampliarem les polítiques actives de suport a la creació cultural a la indústria cultural i creativa d’increment del consum i exportació cultural. Crearem, amb la participació de l’ICF, programes de capital-risc i capital-llavor dedicats a la cultura.
 • Enfortirem els serveis públics per garantir l’accés als béns culturals i consolidarem la xarxa d’equipaments per a la promoció i la difusió artística. En aquest sentit, incrementarem la col·laboració dels mitjans de comunicació públics amb la creació i la indústria cultural.
 • Establirem un marc competencial que s’avingui a una concepció de país descentralitzat, que reconegui i integri tots els pobles i ciutats catalanes i que garanteixi una xarxa de proximitat.
 • Recuperarem la inversió necessària per mantenir i incrementar el sistema públic de biblioteques.
 • Reformarem en profunditat la CoNCa per tal que guanyi més influència i més competències.
 • Establirem una nova regulació de l’associacionisme cultural que atorgui protagonisme i avantatges fiscals al tercer sector.
 • Liderarem un marc normatiu de propietat intel·lectual per a Catalunya que respecti els drets d’autor.

Per uns mitjans públics de qualitat i plurals

 • Reforçarem les institucions de garantia del pluralisme i la diversitat en l’àmbit dels mitjans públics.
 • Derogarem la modificació de la llei de la CCMA que han promogut CiU i PP per interessos propis, igual que el PP ho ha fet a les Corts amb el suport de CiU.
 • Apostem per oferir la subtitulació dels programes en català, castellà i en anglès, en lloc del doblatge, per fomentar l’aprenentatge dels  idiomes.

Defensar els nous drets digitals

 • Elaborarem una carta catalana dels drets dels usuaris de les xarxes socials que garanteixi:
  • La neutralitat a la xarxa.
  • El dret d’accés a la xarxa.
  • El dret a la confidencialitat i privacitat de les comunicacions electròniques,  així com de les dades que circulen a la xarxa.
  • El dret a l’oblit.

Catalunya, un sol poble per al segle XXI

 • Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la desconfiança i l’odi vers la pluralitat, adaptant la llei d’igualtat de tracte i no discriminació a la normativa.
 • Impulsarem el replantejament dels centres d'internament d'estrangers a nivell europeu i garantirem el respecte als drets humans de les persones que estiguin en els CIE existents avui en dia.
 • Garantirem l’exercici de la plena ciutadania, garantint els drets polítics i socials de la població immigrada.
 • Apostem per les polítiques i accions garantidores de la integració de les persones que en la darrera dècada s’han incorporat a la ciutadania catalana des de la pràctica de drets i deures per part de tothom.
 • Apostem per equilibrar la presència d’alumnes nouvinguts en les diferents escoles, tant a escoles públiques com concertades.
 • Recuperarem les estratègies de la formació no reglada, com les escoles d’adults, per garantir que els i les immigrants coneguin les dues llengües oficials de Catalunya.
 • Farem que la ubicació de nous espais de culte es produirà sempre amb respecte a la llei i supervisarem la seva ubicació, per part de l’administració.

La Catalunya activa

 • Crearem una confederació de l’Esport Català i ens oposem a la Llicència Esportiva Única.
 • Defensem la universalització de la pràctica física-esportiva, i crearem un programa d’ajuts socials destinats a la pràctica esportiva de base.
 • Fomentarem l’esport femení, garantint la pràctica esportiva femenina en totes les disciplines i categories i recolzant les dones esportistes professionals.

Catalunya al capdavant dels drets LGBT

 • Defensarem a nivell estatal la no-discriminació en les adopcions.
 • Desenvoluparem la Llei LGTBfòbia, sobretot el component anti-bullying.
 • Recuperarem els nivells de prevenció de VIH anteriors a les retallades.

Per un envelliment actiu

 • Apostem per un model on es mantingui el poder adquisitiu de les pensions i per augmentar paulatinament les pensions més baixes.
 • Treballarem amb les entitats de gent gran perquè en el procés d'envelliment totes les persones puguin desenvolupar al màxim la seva independència i autonomia.
 • Potenciarem el voluntariat entre la gent gran.
 • Garantirem els drets de les persones grans reforçant els protocols de prevenció contra el maltractament i l’abús de les persones grans.
 • Fomentarem l’ús del document de voluntats anticipades i l’acompanyament al final de la vida.

Catalunya, país per a joves

 • Crearem plans d’ocupació local per crear llocs de treball per a la gent jove, donant prioritat especial a la inserció al tercer sector.
 • Apostem per una reducció de la dualitat al mercat laboral, i rebutgem la proliferació dels contractes temporals per generar precarietat.
 • Recolzarem al programa ERASMUS i altres beques de mobilitat europea.
 • Crearem una oficina de mobilitat laboral, per donar suport a gent jove que ha emigrat i facilitar el seu retorn.

Una aposta contundent per la igualtat de gènere

 • Garantirem la paritat en tots els àmbits públics que depenen de la Generalitat:
  • Incorporarem una perspectiva de gènere a totes les actuacions del Govern.
  • Impulsarem una administració amb tarannà feminista: d’imatge, en el discurs, i que treballi per la sensibilització.
  • Aprovarem una nova Llei Contra l’Explotació Sexual i dotarem la Llei per l’Eradicació de la Violència Masclista dels recursos i instruments necessaris per la seva implementació.

MÉS EUROPA

Aprofundir la democràcia en una Europa social i federal

 • Considerem que el model federal de sobiranies compartides és el millor per gestionar el món actual i defensem una Unió política.
 • Defensem una transició europea cap a estructures polítiques i financeres que permetin un govern econòmic federal, com a un tresor comú, la creació d’eurobons, un increment del pressupost europeu i una reforma del Banc Central Europeu.
 • Apostem per un paper reforçat del Parlament Europeu.
 • Tenim com a horitzó la creació d’una veritable Europa social, harmonitzant les proteccions socials cap amunt, i on els Estats membres tenen el deure d’acomplir els objectius socials.

Un gir econòmic necessari a la zona euro

 • Lluitarem per un Green New Deal for Europe, on s’impulsi un pla d’inversió de creació de llocs de treball i de transició energètica a l’escala continental.
 • Defensem la flexibilització dels objectius de dèficit i una coordinació macroeconòmica més equilibrada.
 • Apostem per un pacte europeu per la reestructuració dels deutes públics i privats.
 • Prioritzarem la lluita coordinada contra els paradisos fiscals i una harmonització fiscal.
 • Rebutgem l’opacitat amb la qual s’estan desenvolupant les negociacions sobre l’Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversions entre la UE i els EUA (TTIP).

Més Catalunya a Europa, més Europa a Catalunya

 • Continuarem lluitant per l’ús oficial del català a les diferents institucions comunitàries.
 • Reforçarem la participació de la Generalitat en les diferents institucions de la Unió i defensem que el Parlament de Catalunya pugui intervenir en el procés de control de la subsidiarietat.
 • Potenciarem la capitalitat de Barcelona de la Unió per la Mediterrània i donarem un impuls a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

La solidaritat internacional i el foment de la pau, valors socials bàsics

 • Apostarem pel teixit associatiu que sosté la tasca solidària a Catalunya.
 • Incorporarem programes d’educació pel desenvolupament a qualsevol política de cooperació.
 • Donarem suport a les actuacions de les administracions locals en matèria de cooperació internacional.

Promoure un nou acord de convivència per a Catalunya dins d’Espanya

Reivindiquem que el sistema polític sortit de la Transició i que té en la Constitució el seu element més representatiu, ha estat la història d’un èxit col·lectiu i que ha significat, per a Catalunya i per al conjunt d’Espanya, el període de major creixement econòmic, estabilitat política i desenvolupament de llibertats de la nostra història

Considerem, no obstant, que el sistema ha d’adaptar-se als nous temps per continuar sent exitós. Per això ens proposem abordar dos reptes fonamentals per al benestar dels nostres conciutadans

El primer repte és abordar, de manera immediata allò que el govern de CiU (amb el suport d’ERC) no ha volgut afrontar, acceptant la primera negativa que li va donar el govern de Mariano Rajoy, i que és la negociació d’un nou sistema de finançament de Catalunya

El segon repte és l’impuls a una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes que ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de l’Administració general de l’estat i les de les CCAA i, especialment en el nostre cas, les de la Generalitat de Catalunya.

Per això ens proposem treballar en:

EL PACTE FISCAL

S’ha de procedir a la a revisió urgent del sistema de finançament autonòmic i, en el cas de Catalunya, proposem la negociació d’un Pacte Fiscal orientat sota els principis següents:

 • Responsabilitat de cada Administració davant dels seus ciutadans. Això vol dir que la Generalitat ha de tenir la capacitat normativa i recaptadora necessària per establir i recaptar els impostos que siguin necessaris per cobrir les despeses produïdes per la prestació de les competències que tenen atribuïdes. I que l’Estat ha de tenir els seus propis impostos amb els quals finançar els servies que presta l’AGE i la necessària solidaritat interterritorial.
 • Instruments de gestió per a la inspecció i recaptació. En el cas de Catalunya, això vol dir creació del Consorci Tributari que recapti tant els impostos de la Generalitat com els de l’Estat i que, per llei, hagi de liquidar a cada Administració titular de l’impost els imports de la recaptació en el moment en què es produeixen.
 • Respecte escrupolós al principi d'ordinalitat. Això vol dir que Catalunya no pot perdre capacitat fiscal un cop feta la contribució a la solidaritat.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Defensem una reforma federal de la Constitució Espanyola i considerem necessari sotmetre a referèndum aquesta reforma constitucional, permetent que la ciutadania manifesti el seu suport o el seu rebuig a aquest nou acord amb una votació.

La nostra proposta de reforma hauria de servir per acordar, entre d’altres, les següents qüestions:

 • La transformació de l’Estat de les Autonomies en un Estat federal.
 • El reconeixement de les singularitats pròpies de les nacions històriques, tenint en compte els fets diferencials i els drets històrics ja reconeguts per la Constitució i els Estatuts vigents (article 5 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya).
 • La definició precisa de les competències de l’Estat i l’atribució de totes les demés a les Comunitats Autònomes.
 • La incorporació dels drets socials com a drets de ciutadania i la garantia del seu exercici en condicions d’igualtat.
 • La consideració de temes lingüístics, educatius i culturals com a competència estricta de les Comunitats amb llengua pròpia.
 • La constitucionalització d’un sistema de finançament de les Comunitats Autònomes informat pels principis de solidaritat i ordinalitat (entès aquest darrer com ho fa la STC 31/2010 de 28 de juny en el seu Fonament Jurídic 134 “excloent la pitjor condició relativa de qui contribueix amb respecte de qui se’n beneficia) segons els principis que hem descrit a la proposta de Pacte Fiscal.
 • La territorialització del sistema de govern del poder judicial.
 • La transformació de l’actual Senat en un Consell Federal amb presència dels Governs autonòmics.
 • L’aprofundiment del caràcter democràtic, participatiu i deliberatius del nostre sistema polític i institucional.
 • El reconeixement constitucional dels governs locals com a garants de la cohesió social, vectors de desenvolupament econòmic i vertebradores del territori.