Una democràcia forta: defensa del que és públic, política i institucions al servei de la ciutadania

La preocupació de la ciutadania per la salut de la nostra democràcia és un clam que en positiu reclama més i millor democràcia, més i millor política i més i millor defensa de tot allò que és públic. Les nostres propostes van dirigides a retornar a la política la capacitat per ser l’instrument fonamental per canviar la realitat des de l’autoexigència dels poders públics.

Impulsarem un Pacte Nacional de Reforma de l’Administració

Per fer de la integritat i l’ètica pública el motor de la governança i el bon govern.

Fem nostre el compromís ètic i de responsabilitat social en la gestió pública

Aprovarem una Llei de Contractació pública de Catalunya, per assolir més transparència, integritat i sostenibilitat social i ambiental de les compres públiques i de la provisió i gestió dels serveis públics i les infraestructures.

Una llei electoral per millorar la representació al Parlament català

Defensem com a prioritat de l’acció de govern una nova Llei Electoral que millori la proporcionalitat del model actual, sigui fidel al principi d’una persona, un vot i garanteixi un adequat equilibri territorial.

Enfortirem la democràcia posant les institucions al servei de l’interès general

Reformularem l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i el sistema d’elecció dels organismes de garantia de drets i control de les administracions públiques.

Treballarem per uns mitjans de comunicació, i en especial els públics, de qualitat i plurals

Garantint els drets dels ciutadans a rebre una comunicació plural i transparent, perquè els mitjans de comunicació són un bé social indispensable per a l’exercici de la llibertat i la pràctica democràtica.

Recuperarem la confiança malmesa en les institucions judicials

Hem de fer valdre que la justícia és un servei públic bàsic per a les persones. Aproparem la justícia als ciutadans i les ciutadanes amb especial dedicació en aquells àmbits d’especial feblesa per una de les parts, com són els casos de violència de gènere i menors, o dels litigis contra entitats financeres per casos de clàusules abusives que perjudiquen greument els ciutadans.

Ningú ha de quedar privat d’estar i sentir-se segur en qualsevol lloc

Replantejarem un sistema de seguretat pública integral, millorarem la coordinació entre administracions i l’eficiència en l’ús dels recursos amb una nova Llei de seguretat pública i la Llei del sistema policial de Catalunya, millorant la intervenció integral de totes les policies dins del territori de Catalunya.

Per garantir la lleialtat i la corresponsabilitat institucionals

impulsarem un nou sistema de finançament local (Llei d'Hisendes Locals) i una nova Llei de Governs Locals, per desenvolupar les previsions estatutàries i clarificar les competències.

La UE no és el problema, sinó part de la solució.

Recuperarem el prestigi perdut de Catalunya a Europa, reforçant la participació de la Generalitat en les diferents institucions i organismes europeus i la participació de la conformació de l’opinió de l’Estat Espanyol.