Atenció sanitària

L'ascensió de CiU al Govern de Catalunya, amb el suport d’ERC, ha suposat una minva sense precedents de la qualitat assistencial en l’atenció sanitària. El pressupost del departament de Salut s’ha reduït un 14% des de 2010 a 2015 (1.400M€). És a dir, el Govern català ha prioritzat el compliment dels ajustos pressupostaris per sobre de l’usuari de la sanitat pública i les seves necessitats sanitàries, minvant la qualitat, l’accessibilitat i l’equitat del model sanitari públic a Catalunya.

Hi ha menys recursos materials, menys serveis i menys accessibilitat. Els darrers anys han augmentat les llistes d’espera quirúrgiques, les llistes per a visites a l’especialista i també per a proves diagnòstiques. Les darreres dades publicades al juliol de 2014 indiquen que s’han incrementat en un 60% les llistes d'espera quirúrgiques per als 14 procediments en garantia i en més temps de resolució moltes exploracions complementàries. El temps mitjà d’espera de pacients pendents d’intervenir és de 6,78 mesos, tenint més de 28.913 persones esperant fa més d’un any.

D’altra banda, les retallades en infraestructures sanitàries han col·lapsat alguns serveis sanitaris. Des de 2010 veiem amb preocupació la reducció dels serveis d’urgències i d’atenció continuada en molts centres catalans, el tancament de 1.250 llits d’hospitalització, la reducció del servei d’ambulàncies, la presentació d’Expedients de Regulació d’Ocupació a hospitals catalans de referència, com l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, i el tancament de plantes hospitalàries.

Però no només es malmeten recursos i serveis en la sanitat pública catalana, que repercuteixen directament en l’atenció sanitària vers els pacients, sinó que en la seva creuada per desmantellar tot allò que és públic, la conselleria de Salut pretén comercialitzar amb les dades de pacients de la sanitat pública, venent-les a empreses privades amb una finalitat, en principi, científica. En aquest sentit, des del PSC no només posem en dubte que es pugui preservar l’anonimat dels pacients, sinó també la confidencialitat d’una informació com aquesta en favor de l’interès privat.

Tot i que des de Salut anuncien que el projecte VISC+ cedirà en principi dades sanitàries anònimes només als centres d’investigació acreditats a Catalunya, amb finalitats mèdiques i de manera gratuïta, el conseller Boi Ruiz no només ha desobeït el mandat parlamentari que l’obligava a paralitzar el procés, sinó que ha trobat l’escletxa perquè els interessos privats puguin beneficiar-se del sistema sanitari públic.

Els i les socialistes catalans entenem que els nous temps posen sobre la taula nous reptes per mantenir i desenvolupar la universalitat, l’equitat i la sostenibilitat del sistema sanitari, i especialment la recuperació dels drets de ciutadania en l’àmbit de la salut i l’atenció sanitària, essent el sistema sanitari de titularitat i responsabilitat pública el garant d’aquests drets.
 

LES NOSTRES LÍNIES VERMELLES

 • La salut és un dret de ciutadania. Defensem un model equitatiu que garanteixi l’accés universal i ho faci en condicions d’igualtat, qualitat i eficàcia. La protecció de la salut és un dret de ciutadania, universal i gratuït.
 • La transversalitat de les polítiques de la salut. Cal incloure la perspectiva de la salut en totes les accions polítiques que es duguin a terme: impulsem la salut a totes les polítiques.
 • Una atenció a la salut més accessible i propera, integrant totes les línies assistencials i facilitant la continuïtat de l’atenció, enfortint la capacitat resolutiva de l’atenció primària i adequant l’oferta d’atenció sanitària i social a les necessitats de les persones, a través de la integració de serveis. Cal adequar l’oferta d’atenció sanitària i social a les necessitats de les persones, a través de la integració efectiva dels serveis sanitaris i socials.
 • Un major control democràtic de la salut, a partir de la definició de tres nivells de participació ciutadana: com a ciutadans/es, com a pacients i com a col·lectiu d’afectats.
 • Una tradició de proximitat dels serveis a la ciutadania, a través de la participació de la societat civil i dels ajuntaments, que cal preservar.

LES NOSTRES PROPOSTES

 • Reclamar al Govern de l’Estat que recuperi el model de Sistema Nacional de Salut d’atenció sanitària d’accés universal.
 • Aprovar un Pla de Xoc de temps màxims garantits per assegurar la qualitat i l’equitat en tots els serveis sanitaris.
 • Garantir a la ciutadania l’accés a tota la informació sobre la seva salut i el Sistema Nacional de Salut, de manera clara i entenedora, a través d’un pla per a la transparència i el retiment de comptes.
 • Promoure una atenció a la salut més accessible i propera, integrant totes les línies assistencials i facilitant la continuïtat de l’atenció, i adequar l’oferta d’atenció sanitària i social a les necessitats de les persones, a través de la integració de serveis i la renovació de la cartera de serveis.
 • Restablir l’Agència de Salut Pública, com a prestadora dels serveis de salut pública, i aprovar una nova Llei de Salut de Catalunya, per reforçar el seu caràcter universal, garantir la qualitat i l’equitat territorial i social en l’accés als serveis, i garantir també la màxima transparència en la gestió.
 • Desplegar el Pla Interdepartamental de Salut Pública a cada un dels sectors i regions sanitàries, prioritzant la prevenció de la malnutrició i les desigualtats en salut derivades de la pobresa i la precarietat social.
 • Garantir l’assignació pressupostària adequada a cada una de les Àrees Bàsiques de Salut de Catalunya, per l’accessibilitat i la resolució equitativa i qualitativa de diagnòstics i tractaments, així com l’ingrés dels pacients crònics complexes directament als centres sociosanitaris.
 • Presentar un Pla d’urgències de Catalunya que permeti garantir que el temps màxim de resposta a la urgència sigui de 30 minuts, fet que comportarà reobrir centres d’Atenció Continuada de Primària tancats els darrers anys.

Fitxers adjunts: