El PSC reclama un sistema de beques perquè els joves puguin preparar oposicions

  • Actualizado:
  • Creado:

L’objectiu de la proposta de resolució aprovada al Parlament és que els menors de 30 anys amb pocs recursos i altament quali­ficats puguin tenir uns ingressos mínims mentre es dediquen a l’estudi per accedir a l’administració pública.

Aquesta t'arda s'ha aprovat, a la Comissió de polítique digitals i administració pública, una proposta de resolució del grup socialista que insta el Govern de la Generalitat a estudiar, en els propers sis mesos, l’establiment  d’un sistema de beques per a la realització d’oposicions que constin d’una ajuda mensual als graduats i graduades, menors de 30 anys, que acreditin la preparació d’oposicions a la funció pública catalana.

"L’accés a la funció pública hauria d’ésser garantit per a tots els ciutadans/es segons els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Però la realitat és que la realització d’unes oposicions suposa en molts casos la dedicació de molts mesos i  fiins i tot anys de preparació i formació, deixant de percebre ingres­sos durant el temps de preparació, de manera que molts ciutadans amb menys capacitat econòmica no poden permetre’s realitzar-les" ha recordat el diputat socialista Pol GIbert, que considera que aquesta situació suposa un accés desigual a la funció pública catalana perquè "les persones que no disposen de recursos econòmics sufcients no es poden per­metre dur a terme una activitat no retribuïda com és la de preparar-se unes oposicions durant tot el temps necessari per a superar-les."


Gibert ha destacat també que la problemàtica afecta especialment a la joventut "ja que és el col·lectiu amb menys recursos propis i amb una situació personal encara en desenvolupament. Un fet que xoca amb la necessitat de rejovenir la plantilla de l’Administració i suplir totes les jubilacions que es produiran els pròxims anys."


L’objectiu de la proposta de resolució presentada pels i les socialistes és que els menors de 30 anys amb pocs recursos i altament quali­ficats puguin tenir uns ingressos mínims mentre es dediquen a l’estudi per accedir a l’administració pública.
 

Palabras clave: