Nova ciutadania

Catalunya, terra d’acollida. Una societat plural i intercultural: convivència, tolerància i civisme.

Imatge il·lustrativa de 'Nova ciutadania'

Catalunya sempre ha estat terra d’acollida, una societat plural i intercultural, i entenem que el respecte a la diversitat és part inseparable de la nostra identitat com a catalans i catalanes. 

La Catalunya actual no seria la que és sense haver acollit milers d’immigrants fa unes dècades i és, precisament, aquesta experiència i aquest coneixement el que ens condueix a la necessitat de normalitzar l’exercici de la plena ciutadania, garantint els drets polítics i socials de la població immigrada, i fomentant la tolerància i l’enteniment.

A diferència de la dreta, que exclou i enfronta les persones pel seu origen, per als i les socialistes catalans, la cohesió i la convivència entre diferents són trets diferencials de les nostres polítiques que fomenten la convivència, la tolerància i el civisme. Les persones nouvingudes tenen drets i deures com a ciutadans i ciutadanes, però no podem obviar que el respecte a la diversitat també té alguna restricció en la defensa dels drets fonamentals.

Som conscients que cal continuar apostant per polítiques i accions que garanteixin la integració de les persones que s’han anat incorporant a la ciutadania catalana, des de la pràctica de drets i deures per part de tothom. 

 

Catalunya, un sol poble per al segle XXI

  • Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la desconfiança i l’odi vers la pluralitat, adaptant la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació a la normativa.
  • Apostem pel tancament progressiu dels centres d'internament d'estrangers a nivell europeu i garantirem el respecte als drets humans de les persones que estiguin en els CIE existents avui en dia.
  • Impulsarem l’exercici de la plena ciutadania, garantint els drets polítics i socials de la població immigrada.
  • Apostem per les polítiques i accions garantidores de la integració de les persones que en la darrera dècada s’han incorporat a la ciutadania catalana, des de la pràctica de drets i deures per part de tothom, comptant amb la participació d'associacions i organitzacions socials. 
  • Apostem per equilibrar la presència d’alumnes nouvinguts en les diferents escoles, tant a escoles públiques com concertades.
  • Recuperarem les estratègies de la formació no reglada, com les escoles d’adults, per garantir que els i les immigrants coneguin les dues llengües oficials de Catalunya.
  • Defensarem la llibertat religiosa com un dret de totes les persones i valorarem la seva contribució social. Alhora, farem que la ubicació de nous espais de culte es produeixi sempre amb respecte a la llei, fruit d'una negociació entre l'administració i les diverses religions per trobar un equilibri de convivència. 

Fitxers adjunts: