Comissions Sectorials

Les Comissions Sectorials del Partit integren els i les afiliades que desitgin organitzar-se sobre la base d'un àmbit especialitzat d'actuació i que sol·licitin de manera expressa la seva incorporació. 

Algunes de les seves funcions són contribuir a definir els eixos estratègics d'actuació política del Partit en els seus respectius àmbits específics de treball, col·laborar i participar en els treballs electorals, i col·laborar i assessorar en la seva especialitat els grups parlamentaris i els organismes de govern de tipus municipal, comarcal i nacional. 

En l'anterior mandat, el Partit dels Socialistes de Catalunya comptava amb les següents Comissions Sectorials: