Secretaria Política Universitària

La universitat és una institució que cerca l'excel.lència en la recerca i en la  docència a l'àmbit de leducació superior, i que participa en el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la generació, transmissió i difusió del coneixement. És un dels principals motors econòmics i culturals del territori i té vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, avenços i cultures.

Des de la Secretaria de Política Universitària i la sectorial d’Universitat, Recerca i Innovació-ASU, els i les socialistes catalans apostem per la millora contínua del sistema d’ensenyament superior, per a poder donar resposta a les necessitats de progrés, cohesió social i desenvolupament del nostre país. Per això reclamem un Acord Nacional per a les Universitats i la Recerca. Aquest Pacte ha de donar estabilitat al conjunt de les polítiques universitàries i s’ha de construir amb les direccions de les universitats, les comunitats universitàries, les formacions polítiques i amb el suport de les organitzacions socials i econòmiques del país.

Les retallades del finançament públic a les universitats, la reducció de plantilles, la precarització dels sous i les condicions laborals i la impossibilitat de promoció del professorat ens preocupen profundament i treballarem per revertir-les. Paral·lelament, hem de lluitar per revisar la política de preus i d’accés als estudis universitaris. Catalunya té ara els preus dels graus i dels màsters més cars d’Espanya i un dels preus més elevats d’Europa Occidental.

Òbviament, la universitat com a institució democràtica ha de garantir la participació de la comunitat universitària i també la seva tasca en els terrenys de la docència i la formació, la investigació i la transferència de coneixement, i la gestió dels seus recursos.

Creiem que la universitat sha de gestionar i organitzar des de lexercici de la plena autonomia real de les universitats públiques per a organitzar-se internament -estructura institucional i de gestió-, per a definir la seva oferta docent -graus, màsters, doctorat i formació contínua-, per a construir la seva política de professorat -tipologia, característiques i prioritats del personal acadèmic-, i per a delimitar les seves línies estratègiques de recerca i transferència. Assolir aquesta plena autonomia, efectiva i real, només és possible amb un nivell de finançament públic suficient, comparable a l’assolit als països europeus amb sistemes universitaris més avançats. Ha de ser coherent, adequat i estable en relació a les funcions que la universitat desenvolupa en el si de la societat catalana.

Des del socialisme català creiem en les capacitats i el potencial de la universitat pública per contribuir a fer front als reptes que té la nostra societat per endavant, i des de la secretaria de Política Universitària treballem per contribuir a aquesta tasca i a aquests objectius.


Web d'Universitat i Recerca