Professionals sanitaris

Les retallades pressupostàries i de reducció de personal als centres de l’Institut Català de la Salut, imposades pels Govern de CiU des de 2010, han repercutit negativament en la qualitat i l’eficàcia de la sanitat a Catalunya, i han afectat també els professionals sanitaris, condemnant-los a la precarietat laboral o a la pèrdua de feina, amb el conseqüent risc d’exclusió social.

Tanmateix, és gràcies als professionals de la salut i a la seva lluita que el sistema encara no ha fet fallida.

En els darrers anys, més d’una vintena de centres hospitalaris han presentat algun Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), les condicions salarials del personal sanitari s’han reduït gairebé un 25% de mitjana i el nombre de treballadors i treballadores de la sanitat pública a Catalunya ha passat de de 43.000 l’any 2010 als 38.000 actuals.

Una de les conseqüències directes d’aquesta reducció de personal ha estat l’increment del temps d’espera per a proves diagnòstiques i operacions quirúrgiques, així com la desaparició d’alguns serveis davant la manca de professionals per realitzar determinats serveis i la impossibilitat de ser substituïts. A més, el personal sanitari que ha conservat el lloc de treball ho ha fet en pitjors condicions i amb una sobrecàrrega laboral que pot perjudicar greument la seva pròpia salut. La gestió del Govern de CiU en sanitat no només ha suposat la pèrdua de drets laborals dels professionals sanitaris, sinó que també posa en risc la salut de molts catalans i catalanes.

Amb tot, des de la conselleria de Salut s’ha intentat fer recaure sobre els professionals sanitaris la responsabilitat de les limitacions assistencials i la recerca de solucions - conseqüència d’una estratègia de desmantellament progressiu dels serveis públics del nostre Estat del Benestar -, i s’han menystingut les continues protestes del sector, reduint la situació a un conflicte laboral i salarial, obviant així les implicacions sanitàries de la seva pròpia gestió.

El Govern de CiU ha actuat unilateralment, menystenint el diàleg i la concertació amb els representants sindicals dels professionals sanitaris, imposant-los mesures arbitràries i discriminatòries, i tractant-los com a enemics per oposar-se al desmantellament encobert del nostre model de sanitat pública.
 

LES NOSTRES LÍNIES VERMELLES

 • Els i les professionals de la salut són el pilar fonamental de la sanitat pública a Catalunya. La millor manera de reconèixer la seva gran tasca és no confiscar els seus salaris, respectar els interlocutors socials que els representen i no introduir mesures que perjudiquen la seva capacitat adquisitiva.
 • Defensem el nostre sistema sanitari, els usuaris i també els treballadors i les treballadores. El finançament del nostre model de sanitat pública ha de ser una prioritat: hi ha altres maneres d’ajustar el pressupost de Salut sense minvar la qualitat, l’accessibilitat i l’equitat del sistema, i garantint els drets laborals dels professionals sanitaris.
 • Els i les professionals han de ser els impulsors de la innovació i la recerca del sistema de salut. És necessari un compromís de manteniment dels coneixements professionals amb la formació continuada i una avaluació periòdica de les competències professionals.

LES NOSTRES PROPOSTES

 • Enfortir el protagonisme dels professionals sanitaris i garantir la recuperació de les seves condicions laborals i salarials.
 • Establir plans de xoc per recuperar els llocs de treball perduts en el sistema sanitari públic, actualitzar els salaris dels professionals i adequar les ràtios de professionals per centre de salut i hospital.
 • Impulsar una nova planificació pels centres de salut i els hospitals que eviti la precarietat contractual i les jornades de 24 hores.
 • Impulsar un acord marc per un model contractual i retributiu per als professionals sanitaris, respectant la negociació col·lectiva de les parts i l'autonomia de gestió dels centres, fixant una proporció màxima d'1 a 10 entre el sou més baix i el sou més alt del sector.
 • Fomentar l’exclusivitat dels professionals en el sistema nacional de salut de Catalunya i la seva capacitat en la presa de decisions clíniques i de gestió.
 • Assegurar la formació continuada als professionals i en els centres, facilitant l’exercici de la docència per part dels professionals sanitaris. Potenciar la carrera professional i organitzar un sistema d’acreditació individual de la competència professional, que avaluï l’impacte de la formació continuada en la millora professional i permeti l’avaluació periòdica de la competència professional.
 • Establir mecanismes perquè els professionals sanitaris participin en la formulació de les polítiques de recursos humans i en la gestió de les organitzacions sanitàries.
 • Presentar el Pla de Lideratge Infermer del Sistema Sanitari Públic de Catalunya, tant en l’atenció primària com en la comunitat hospitalària, la salut mental i els programes sociosanitaris.

Fitxers adjunts: