Medicaments

Els problemes derivats de l’impagament a les farmàcies per la dispensació de medicaments, sumat a la imposició de taxes i copagaments, han conduït el sector farmacèutic a una situació de col·lapse i a un perill de desproveïment real que pot tenir greus conseqüències sobre la salut dels ciutadans y les ciutadanes.

Els i les socialistes catalans entenem que el sector de les farmàcies és cabdal en el nostre sistema de salut, com a primera línia assistencial en molts casos, i comprometre’n la viabilitat és tancar portes a l’accés al sistema públic de salut.

En casos concrets, com l’accés als antivirals per a l’hepatitis C, el Govern català no només va renunciar a les seves competències, sinó també a la defensa dels ciutadans i les ciutadanes afectats per la malaltia. A Catalunya, l’hepatitis C és un problema de salut pública que necessita planificació estratègica i, actualment, també un greu problema pressupostari per al sistema sanitari que requereix d’apostes decidides i solucions.

És la Generalitat de Catalunya qui té la competència exclusiva sobre sanitat. És, doncs, una qüestió de prioritats. Les necessitats sanitàries de la població augmenten, també a causa de l’envelliment, mentre el Govern català es dedica a desmantellar el model de sanitat pública a Catalunya i passa de puntetes per un dels problemes més importants per a la ciutadania. Està en joc la vida i la qualitat de vida de moltes persones.

 

LES NOSTRES LÍNIES VERMELLES

 • Cal garantir als ciutadans i les ciutadanes que no es veuran privats dels medicaments que necessiten per la cura de la seva salut. Cap pacient amb indicació clínica pot quedar-ne exclòs per raons pressupostàries o de retard de proveïment.
 • La política de medicaments ha de tenir com a objectiu central aconseguir la màxima contribució dels medicaments a la millora de la salut i, per tant, ha de cobrir la necessitat de finançament als medicaments innovadors.
 • Cal desenvolupar polítiques basades en la qualitat, la racionalització de la prescripció i el seu seguiment eficient. Aquestes eines són fonamentals també en la fixació i avaluació dels incentius financers dels professionals sanitaris, i en el model retributiu de les farmàcies, així com dels models de reordenació professional.
 • Defugir posicions exclusives i garantir preus racionals i compatibles amb l’irrenunciable dret bàsic i universal d’accés als medicaments que disposa el nostre sistema públic de salut.
 • L’àmbit del medicament és un clar exponent dels desequilibris territorials, en què sovint l’eficiència no es té suficientment en compte, sobretot pel que fa a la implementació d’estratègies de llarg recorregut amb impacte estructural. Cal l’abordatge del subfinançament autonòmic amb criteris d’equitat, eficiència i cohesió.
 • En el marc actual, l’aprovació de nous fàrmacs i els seus preus és potestat de l’Estat. Cal la participació de les Comunitats Autònomes dins el marc de les Conferències Autonòmiques en aquestes decisions.

LES NOSTRES PROPOSTES

 • Aconseguir la màxima contribució dels medicaments a la millora de la salut, garantint el finançament als medicaments innovadors.
 • Promoure la innovació en el camp dels nous medicaments (biològics, antiretrovirals i oncològics) i les noves tecnologies, conjuntament amb un acord per al seu finançament que asseguri l'accés als pacients dins el sistema nacional de salut.
 • Reassignar recursos: deixar de finançar, en tot o en part, medicaments, dispositius i procediments amb nul o baix valor clínic, promovent els de més alt valor. 
 • Fer una avaluació critica del valor real dels nous medicaments respecte a les alternatives fora de patent.
 • Desenvolupar polítiques basades en la qualitat, la racionalització de prescripcions i el seu seguiment eficient.
 • Reforçar el paper de les oficines de farmàcia com a agents de salut i porta d’entrada al sistema sanitari.
 • Impulsar un consens en la selecció de medicaments entre les diferents línies assistencials.
 • Universalitzar la recepta electrònica a tot el sistema sanitari.
 • Reclamar al Govern de l'Estat la suspensió dels mecanismes de la Resolució de 10 de setembre de 2013, de la Direcció General de Cartera Bàsica de Serveis del sistema Nacional de Salut i Farmàcia, que implica el copagament per medicació hospitalària de dispensació ambulatòria per a persones amb malalties greus i cròniques.
 • Elaborar un Pla de pagament a proveïdors i establir, en la previsió pressupostària plurianual amb horitzó 2020, mecanismes estables que garanteixin compromisos de temps de pagament.
 • Articular polítiques consensuades, mitjançant l’impuls de la Mesa del Medicament de Catalunya, que garanteixin la viabilitat del sector de la farmàcia i que els ciutadans no es veuran privats dels medicaments que necessiten.
 • Promoure canvis estructurals en el sector, mitjançant la Llei d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya, per tal de desenvolupar un nou model professional i de concertació que contempli una cartera de serveis de salut per a les farmàcies, que comporti una tarifa integrada de prestacions.
 • Revisar la normativa sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència i vacances de les oficines de farmàcia, per tal de garantir l’atenció farmacèutica, ampliant-ne al màxim la cobertura horària d’acord amb els municipis afectats per reduccions horàries de centres d’atenció primària, i revisar també els horaris d’atenció primària i l’avaluació dels serveis d’urgència nocturns de les àrees bàsiques de salut.
 • En el cas dels pacients afectats per Hepatitis C: Implementar de forma immediata un Pla Director sobre les hepatitis víriques, en que han de participar tots els agents implicats en aquesta malaltia; Acompanyar el Pla d’un fons específic addicional, al marge del pressupost de salut, de per sí insuficient, per tal de no agreujar-lo, i que garanteixi l’aplicació amb equitat social i territorial a tot Catalunya; Garantir la medicació antiviral per a l’Hepatitis C per tal que cap pacient amb indicació clínica acordada en quedi exclòs per raons pressupostàries o bé es produeixin retards que trenquin l’equitat; Elaborar una guia clínica per als professionals de tots els nivells assistencials, per tal de garantir l’equitat en l’accés als serveis i en la prescripció i autorització dels nous tractaments; Recuperar el Consell Assessor específic sobre el Tractament Farmacològic de les Hepatitis Víriques, com a òrgan assessor de l’autoritat sanitària catalana, establint el protocol sobre el tractament farmacològic de les hepatitis víriques i els criteris mèdics que garanteixin l’accessibilitat al tractament de l’hepatitis C per als pacients que ho necessitin.

Fitxers adjunts: