Valors, Cultura i educació per una ciutadania plena

Les polítiques de ciutadania plena donen resposta a les capacitats de les persones, a la seva autonomia i a les seves aptituds per desenvolupar-se com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, cívics, responsables, tolerants i respectuosos amb la diversitat per assolir una real igualtat d’oportunitats. Són decisives com a facilitadores i vertebradores d’una societat més justa, les polítiques educatives, culturals, lingüístiques i les esportives i amb el seu valor simbòlic i de referència en qüestions de rellevància col·lectiva les de memòria històrica, cooperació i drets humans, nova ciutadania i participació.

Catalunya, un país de lectors i lectores

Promourem el dret a l’accés a la cultura i garantirem que a tots els municipis hi haurà un servei de lectura pública a través de les biblioteques municipals.

Per desenvolupar el servei públic d’educació inclusiu i de qualitat

Amb l’objectiu de lluitar contra el fracàs i l’abandonament escolar, recuperarem i actualitzarem el Pacte Nacional per l’Educació amb la participació de tota la comunitat educativa.

Defensem l’educació de 0 a 3 anys

Com una política igualadora i decisiva per al creixement personal: garantirem places d’escola bressol suficients i amb el finançament necessari per al seu desplegament.

Desplegarem la Llei de Formació Professional, posant en marxa l’Agència pública de qualificació i formació professional.

La Formació Professional ha de respondre a les necessitats de formació, qualificació i requalificació de les persones al llarg de la vida i també a les demandes econòmiques de cada sector productiu.