Per una societat inclusiva, més justa i cohesionada

Treballarem amb una Agenda per la Igualtat amb què garantirem la inversió del 2010 en els serveis públics més importants, una atenció sanitària de qualitat, que no es culpabilitzi l’individu més feble i que no es pretengui resoldre les problemàtiques socioeconòmiques només amb subsidis, sinó amb una dotació de serveis públics accessibles i universals. La intervenció en política sanitària, la protecció social, l’especial atenció a les etapes vitals, la família i els col·lectius amb especial dificultats seran els àmbits d’actuació preferent.

Farem un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantit a la sanitat

Assegurant que els temps d’espera seran iguals per a tota la població, independentment del lloc on es visqui. Perquè una bona atenció sanitària ha de ser a temps.

La prevenció és la millor opció

Per fer front a les malalties i per això acostarem el sistema sanitari a la vida de les persones reforçant i reformant l’Atenció Primària, dotant-la de més capacitat i autonomia de gestió.

Per garantir la qualitat de vida

Als anys i respondre a les necessitats de les persones i les famílies, prioritzarem l’atenció domiciliària en l’atenció a la dependència i reduirem la llista d’espera d’entrada en residències de gent gran i persones amb discapacitat.

Volem avançar cap a la garantia de rendes per combatre la pobresa i la desigualtat

Desplegarem la Llei 14/2017 de Renda Garantida a partir de l’avaluació de la seva posada en marxa.

Impulsarem una estratègia d’actuació integral contra la pobresa infantil

Que abordi el fenomen en tots els seus aspectes: educatiu, de lleure, social, de salut, relacional, emocional i psicològic.

Aprovarem la Llei de Barris 2.0

Per lluitar contra la segregació urbana i la ineficiència energètica, amb l’objectiu d’aconseguir grans Àrees de Rehabilitació d’habitatges en barris amb més necessitats.

L’habitage ha de deixar de ser un problema

Cal recuperar la iniciativa pública en la seva promoció. Augmentarem el parc públic d’habitatge de lloguer, en col·laboració amb les administracions locals i entitats d’iniciativa social, a preus assequibles i estables, pensant en les famílies amb pocs recursos i els i les joves que es volen emancipar.

Per garantir el rol de les famílies

Com a primer entorn de desenvolupament i com a espai de seguretat vital, treballarem per a la conciliació de la vida professional i personal i millorarem els ajuts a la diversitat de famílies, especialment les nombroses i les monoparentals, tot garantint-ne el respecte i evitant-ne la discriminació.

Aprovarem una Llei de la Gent Gran

Per garantir els seus drets i atendre les situacions de vulnerabilitat, perquè l’envelliment és una etapa de la vida que no ha de comportar cap disminució de drets ni de reconeixement.

Tolerància zero envers la violència contra les dones

Liderarem un Pacte català per garantir que des de la Generalitat es desenvolupin les diverses lleis existents de lluita contra la xacra masclista: aplicació Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, la Llei contra la violència masclista i la llei d’igualtat estatal. La sensibilització, detecció i atenció de les dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies, serà un objectiu de país.